Spoločné interaktívne čítanie s dieťaťom ako nástroj rozvoja jeho jazykových kompetencií

Mnohí z nás si pamätáme, ako nám rodičia v detstve čítali knihy, prípadne už sme sami rodičmi a čítame detskú beletriu svojim deťom. Tak ako sme i my v budúcnosti z tejto skúsenosti veľa vyťažili, predpokladáme, že aj našim deťom prostredníctvom spoločného čítania sprostredkujeme počiatočné poznanie sveta. Skúsme sa však posunúť pri spoločnom čítaní s dieťaťom ešte o krôčik vpred a z tejto spoločnej chvíle „vyťažiť“ pre dieťa, pre vývin zvlášť jeho jazykových kompetencií ešte viac.

Prečo? Azda aj preto, že podľa výsledkov opakujúcich sa výskumov kritickou fázou, v ktorej deti „odvedú najväčší a rozhodujúci kus kognitívnej práce“ na vývine gramotnosti, je vek od narodenia do šiestich rokov, a že kvalita vzdelávania a intervencie do tohto vývinu je „životne dôležitá“, resp. má pre ich budúcu čitateľskú, pisateľskú či akademickú –školskú úspešnosť kľúčový význam (Neuman, Dickinson in Zápotočná).

Ako na interaktívne čítanie?

Vystihujúcou je myšlienka, ktorú si prepožičiam od Rečičárovej: “ Čítať dieťaťu a čítať s dieťaťom nie je to isté!“ Čo to v praxi znamená? Pri tradičnom čítaní, ktoré máme zväčša zo skúseností zažité, je pri čítaní aktívny prevažne dospelý, má vedúcu rolu, dospelý manipuluje s knihou, otáča strany, neraz knihu sám vyberá a predovšetkým číta, pričom očakáva, že dieťa bude ticho a pozorne počúvať. Nanajvýš sa rodič pýta otázky, ktorými zisťuje, či dieťa dáva pozor a či rozumie, o čom sa číta. Neznamená to, že takéto čítanie je nesprávne, ani že by z takéhoto čítanie dieťa „nič nevyťažilo“. Spoločné interaktívne čítanie je však v istom zmysle voči tradičnému čítaniu dieťaťu „nadstavbou“. Hlavný rozdiel spočíva v tom, že predpokladá aktívnejšie zapájanie sa dieťaťa počas spoločného čítania.

Ešte pred objasnením praktických odporučení, ako zmeniť tradične pasívnu rolu dieťaťa počas čítania na aktívnu, dovoľte mi stručne zadefinovať, interaktívne čítanie je a v čom spočíva jeho prospech. Slovami odborníkov je interaktívne čítanie plánovaný spôsob čítania s deťmi, ktorý posilňuje a podporuje myslenie a konverzáciu pred, počas a po čítaní knihy (Even Star Family Literacy Program, in Rečičárová). O niečo konkrétnejšie vymedzuje metódu interaktívneho čítania Kapalková, podľa ktorej interaktívne čítanie rozvíja schopnosť porozumieť textu,pýtať sa, predvídať príbeh, chápať pointu, vtip… a buduje hlbší vzťah k čítaniu a literatúre. Pričom Rečičárová trefne uvádza, že čítanie je schopnosť založená na jazyku. A ako môžeme z praxe neraz vidieť, práve deti, ktoré majú s jazykom a rečou ťažkosti, nerady čítajú. Interaktívne čítanie je pre tieto deti zvlášť vhodná metóda.

PRAKTICKÉ RADY, AKO INTERAKTÍVNE ČÍTAŤ S DIEŤAŤOM

Dieťa manipuluje knihou

Dovoľte dieťaťu držať knihu, otáčať strany. Pri prvom kontakte s knihou, ponechajte knihu voľne dieťaťu v rukách, nech si ju ľubovoľne poobzerá, prelistuje. Už v tejto etape sa dieťaťom rozprávajte a pýtajte sa napríklad na základe jeho prvého dojmu: „Čo myslíš, o čom táto kniha bude?“

Venujte pozornosť obálke knihy

Opýtajte sa dieťaťa, čo vidí na obálke, okom kniha asi bude; prečítajte mu názov knihy; ukážte meno autora a vysvetlite, čo to autor je…

Počas čítania ukazujte prstom na čítaný text

Tým, že dieťaťu ukazujeme kde čítame, tak ho implicitne zoznamujeme s textom,dieťa sa učí, že reč je kódovaná v grafémach. Súčasne dieťa vníma, že text v knihe sa číta zľava doprava, zhora dolu. V priebehu čítania sa môžeme dieťaťa pýtať aj na písmená, či niektoré pozná, uvedené však robme citlivo, aby sme nenarušili dej príbehu.

Čítajte s prestávkami a rozprávajte sa o obrázkoch

Tu je významný priestor pre dieťa, dieťa pomenúva, čo vidí na obrázkoch, klaďte mu vhodné otvorené otázky. Napr., čo myslíš, ako to dopadne?“ „Ako sa cíti žabiak, keď sa tak mračí?“ Obrázky môžete komentovať aj vy, ukážte dieťaťu zaujímavé detaily.

Buďte tak trochu hercom

Nebojte sa použiť trochu „teatrálnosti“. Príbeh adekvátne emocionálne sýtený miestami s prehnanou intonáciou, zmeneným hlasom, adekvátnou mimikou, pomáha deťom lepšie pochopiť príbeh a je pre ne i pútavejší. (upravené podľa Rečičárová, Valenčíková)

AKO VYBRAŤ TÚ SPRÁVNU KNIHU K INTERAKTÍVNEMU ČÍTANIU?

Vyberáme knihy, ktoré obsahujú len jeden príbeh (jedna kniha =jeden príbeh).

Ilustrácie sú veľké a pútavé – sú rovnocenné textu,korešpondujúce s textom. To, čo dospelý číta v texte, dieťa „prečíta“ na obrázku – dieťa „číta“ obrázky, ktoré by mali podporovať príbeh a pomáhajú mu tak porozumieť textu.

V knihách určených na interaktívne čítanie je zvyčajne málo textu na jednu stranu. Čítanie je pre dieťa takto dynamickejšie, ak častejšie otáčame strany.

Text je priamo zakomponovaný v ilustrácii.

Obsahovo sú knihy zamerané na aktuálne problémy dieťaťa – témy by mali súvisieť so životom dieťaťa,napr. problémy s nechuťou do jedla, narodeninová oslava, vypadnutý zuba pod.

Zvlášť vhodné sú tituly, ktoré sú o emóciách, čo je dobre podložené i adekvátnou ilustráciou, ponúkajú tak dobrú príležitosť, pýtať sa dieťaťa na prežívanie postavy a príčiny jej emocionálneho stavu.

Text knihy je napísaný väčším písmom (dvojité riadkovanie).(upravené podľa Rečičárová, Valenčíková,Pačnarová).

Použitá literatúra:

  • Kapalková, S. Odpovede na najčastejšie otázky rodičov ohľadne nového overovaného šlabikára. Dostupné online: https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/Sucasti/Katedry/KL/Texty__knihy/APVV_Kapalkova.pdf
  • Pačnárová, M. Čítanie a práca s knihou s deťmi v predprimárnom vzdelávaní.In: PROHUMAN, 2019.ISSN 1338-141.
  • Rečičárová, Ľ. Interaktívne čítanie –rozvoj jazykových schopností knihou. Bratislava: Pedagogická fakulta UK v Bratislave
  • Valenčíková, B. Možnosti rozvíjania naratívnych schopností u detí v mladšom a predškolskom veku. Prednáška prezentovaná na konferencii „Dni logopédie“, 2019 Zápotočná, O. –Petrová, Z.. Jazyková gramotnosť v predškolskom veku. Trnava: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2010. 91 s. ISBN ISBN 978-80-8082-404-4.Mgr.

Vladimíra Zemančíková, PhD.,SCŠPP