Vyšetrenie školskej spôsobilosti

Cieľom vyšetrenia školskej spôsobilosti je získať informácie o aktuálnych schopnostiach a zručnostiach dieťaťa, ktoré je potrebné, aby ovládalo ešte pred nástupom do základnej školy.

Jednotlivé schopnosti a zručnosti sú prediktorom úspešného zvládania školských povinností. V prípade, že má dieťa oslabenia vo viacerých oblastiach je nevyhnutné na ich oslabeniach pracovať, prípadne zvážiť odklad povinnej školskej dochádzky alebo zaškolenie dieťaťa v prípravnom ročníku základnej školy.

O vyšetrenie môže požiadať každý rodič, ktorý si nie je istý zaškolením svojho dieťaťa a to na základe individuálnej žiadosti alebo po odporúčaní školského zariadenia, v ktorom je realizovaný ZÁPIS dieťaťa do prvého ročníka ZŠ.

Medzi jednotlivé schopnosti, ktorých úroveň zisťujeme počas vyšetrenia školskej spôsobilosti sú:

kognitívne schopnosti

rečový prejav

grafomotorika a vizuomotorika

zrakové a sluchové vnímanie

matematické predstavy

osobnosť a emocionalita

sociálne prejavy a somatická stránka

Vyšetrenie začína vždy v čase, ktorý Vám bol určený. Je preto potrebné, aby ste nemeškali. Dieťa na vyšetrenie prichádza v sprievode zákonného zástupcu.

Na prvé stretnutie treba priniesť:

Zdravotný záznam dieťaťa, prípadne výpis zdravotného záznamu tých skutočností, ktoré môžu mať priamy súvis s aktuálnym problémom/ ťažkosťami dieťaťa

Korekčné pomôcky, ktoré klient/dieťa potrebuje (napr. Okuliare, načúvací prístroj,…)

Ak dieťa absolvovalo vyšetrenie v akejkoľvek odbornej ambulancii (psychologické, špeciálnopedagogické, logopedické, psychiatrické a iné), odporúčame priniesť kópiu správy, v prípade poskytnutia originálu si výsledok prekopírujeme u nás

V niektorých prípadoch, je vhodné aby náš odborný pracovník kontaktoval aj školské zariadenie (MŠ), ktoré dieťa navštevuje

Cieľom vyšetrenia je odporučiť Vášmu dieťaťu

odklad povinnej školskej dochádzky

prípadne zaškolenie v prípravnom ročníku pre deti s logopedickými problémami

alebo jeho zaškolenie v prvom ročníku základnej školy s potrebou korekcie jednotlivých čiastkových schopností a s rešpektovaním jeho špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb

Ak rozmýšľate nad tým, kedy je vhodné zvážiť odklad povinnej školskej dochádzky, alebo rozmýšľate nad tým, čo by malo Vaše dieťa vedieť ešte pred nástupom do základnej školy, odporúčame Vám prečítať si článok: Školská zrelosť alebo čo všetko je potrebné aby Vaše dieťa vedelo do nástupu do prvého ročníka základnej školy. Kedy zvážiť odklad?

Objednajte Vaše dieťa na vyšetrenie

V prípade záujmu o vyšetrenie alebo konzultáciu vyplňte online žiadosť a budeme Vás kontaktovať.