Základná diagnostika

Základná psychologická a špeciálno-pedagogická diagnostika sú dva dôležité procesy v oblasti psychológie a špeciálnej pedagogiky, ktoré slúžia na zhromažďovanie informácií o jednotlivcoch s cieľom lepšie ich porozumieť a prispôsobiť vzdelávacie alebo terapeutické plány na základe ich individuálnych potrieb. Obe formy diagnostiky majú za cieľ zlepšiť kvalitu života a dosiahnutie potenciálu jednotlivca tým, že sa identifikujú ich jedinečné potreby a poskytuje sa im vhodná podpora, či už ide o psychologické vedenie, vzdelávanie alebo inú formu pomoci.

Pri prvej návšteve je  potrebné zobrať so sebou:

Zdravotný záznam dieťaťa, prípadne výpis zdravotného záznamu tých skutočností, ktoré môžu mať priamy súvis s aktuálnym problémom/ ťažkosťami dieťaťa/klienta

Zošit zo slovenského jazyka a matematiky

Korekčné pomôcky, ktoré klient potrebuje(napr. okuliare…).

V prípade, že dieťa/klient absolvoval vyšetrenie v akejkoľvek odbornej ambulancii (psychologické, špeciálnopedagogické, logopedické, psychiatrické a iné), bolo by vhodné priniesť  kópiu správy, v prípade poskytnutia originálu si výsledok prekopírujeme u nás

Pri každom klientovi (ak rodič súhlasí) je potrebné získať informácie o jeho fungovaní aj v rámci školy, MŠ. Preto je potrebné kontaktovať školského špeciálneho pedagóga (resp. triedneho učiteľa) školy, ktorú klient navštevuje. V rámci spolupráce my následne požiadame o pedagogickú charakteristiku dieťaťa, ktorá bude aj súčasťou záverečnej správy z vyšetrení.

Psychologická
diagnostika

Cieľom psychologického vyšetrenia je získať informácie o stave psychických funkcií a o osobnosti klienta.

Špeciálno – pedagogická
diagnostika

V rámci vyšetrenia odborník posúdi čiastkové percepčné schopnosti, ktoré sú predpokladom na dobré čítanie a písanie.

Psychologická diagnostika

Cieľom je identifikovať a posúdiť psychologické rysy, vývojové a emocionálne stavy jednotlivca. Táto diagnostika sa často používa na posúdenie kognitívnych, emocionálnych, behaviorálnych a osobnostných aspektov osoby.

Vyšetrenie začína v dohodnutom čase, je dôležité, aby ste nemeškali. Klient/dieťa prichádza v sprievode zákonného zástupcu. Po vypísaní potrebných papierov (žiadosť o vyšetrenie v SCPP, rozhodnutie o prijatí, anamnestický dotazník), sa ako realizuje psychologické vyšetrenie. Pri klientoch, ktorí prichádzajú po prvýkrát, psychológ sťahuje anamnézu s rodičom, vedie základný rozhovor. Porozprávame sa o účele, pre ktorý psychologické vyšetrenie potrebujete. Zodpovieme Vám prípadné otázky, ktoré máte.

Následne sa realizuje diagnostika klienta/dieťaťa. Dieťa /klient ostáva v miestnosti so psychológom, zákonný zástupca čaká na mieste na to určenom.

Samotné vyšetrenie pozostáva najčastejšie z diagnostického rozhovoru a administrácie psychologických testov. Výber konkrétnych testov závisí od cieľa vyšetrenia. Vyšetrenie môže trvať 1 – 2 hodiny, znova podľa toho, aký je jeho účel. Niekedy je nutné prísť na psychologické vyšetrenie ešte v jednom termíne, všetko po dohode medzi samotným psychológom a rodičom /zákonným zástupcom.

Po realizácii psychologickej diagnostiky sa výsledky v prevažnej väčšine prípadov nekonzultujú s rodičom hneď. Psychológ následne posúdi ďalšie možnosti diagnostiky kvôli kompletnému obrazu o stave dieťaťa.

Špeciálno-pedagogická diagnostika

Cieľom špeciálno-pedagogickej diagnostiky sa zameriava na identifikáciu špeciálnych vzdelávacích potrieb jednotlivcov s rôznymi formami disabilit, porúch učenia alebo iných vzdelávacích potrieb. Cieľom je zistiť, aké špeciálne podmienky a podpora sú pre klientov potrebné na dosiahnutie vzdelávacích cieľov. Taktiež v rámci tohto vyšetrenia zhodnocujeme úroveň čítania a písania. Kvalitu týchto schopností, samostatnú prácu s textom ako aj školské zručnosti.

Po absolvovaní diagnostických stretnutí s klientom sú rodičia pozvaní na konzultáciu bez dieťaťa, kde sú odprezentované a odkonzultované výsledky klienta v rámci všetkých realizovaných diagnostík. Následne je zákonným zástupcom navrhnutý ďalší možný postup – možnosť absolvovania terapii, korekcií v rámci nášho centra.

Objednajte Vaše dieťa na vyšetrenie

V prípade záujmu o vyšetrenie alebo konzultáciu vyplňte online žiadosť a budeme Vás kontaktovať.