Rozvíjanie porozumenia čítaného textu u predškolákov

Námety na rozvíjanie porozumenia čítaného u predškoláčikov

Číta – Ale vie aj o čom?

Máme doma predškoláka, do školy sa tešíme. Naučíme sa čítať. Rozpoznávať písmenká, spájať ich dokopy a tvoriť z nich slová. – A možno to už vaše dieťa ovláda. Ako prváčik, druháčik sa dieťa učí čítať, osvojuje si techniku čítania. Počas druhého roku školskej dochádzky sa už v technike čítania zdokonaľuje, zvyšuje sa porozumenie a dieťa dokáže lepšie reprodukovať čítaný text. Hovoríme teda o porozumení, ktoré je samostatnou zložkou, ale zároveň nezameniteľnou súčasťou čítania. Je jednou z najzákladnejších oblastí pre zvládnutie efektívneho a účinného učenia. Hlavným dôsledkom je, že dieťa/žiak čítanému rozumie.

Nedostatky v tejto oblasti sa neodrážajú len v nepochopení textu na „slovenčine“. Ťažkosti s porozumením čítaného zasahujú do všetkých ostatných predmetov. Môžu sa týkať nepochopenia zadaných inštrukcií (napr. matematiky), prečítaného učiva (najmä v predmetoch biológie, geografie, dejepisu), neprepojením súvislostí medzi jednotlivými predmetmi. Porozumenie sa tiež prepája s vytváraním si vlastného obrazu o fungovaní sveta, je nápomocné pri rozvoji reči, myslenia a cítenia, a vlastného sebavyjadrenia. A celkovo sa podieľa na úspechu aj neúspechu v napredovaní na výchovno-vzdelávacom procese.

Ahh. To je ešte ďaleko. Ja mám doma iba predškoláka…

Možno ďaleko. Napriek tomu však vieme porozumenie u predškolákov stimulovať už v detskom veku, čím v budúcnosti môžeme predchádzať jeho neúspechu. A ako? Správne smerovanou hrou, spoločným čítaním, vypĺňaním pracovných listov, rozprávaním, trávením spoločného času. Dokážeme tým u svojho dieťaťa vytvoriť základ pre správne porozumenie. Náš predškolák si dokonca ani nemusí uvedomiť, že sa učí. Formou hry sa tak dá vytvoriť cielená prevencia pred ťažkosťami v školskom prostredí.

Tu máme pár tipov ako na to:

  • Kúpte dieťaťu knihu a skôr ako mu onej čokoľvek poviete, nechajte ho zoznámiť sa s ňou. Pozrieť si obrázky, prelistovať. Začnite otázkou „O čom si myslíš, že kniha bude?“. Nechajte na fantázii dieťaťa do akého deja príbehu vás vtiahne. Nepovedzte mu či predpokladá správne. Môžete mu skúsiť navrhnúť vlastnú verziu príbehu. Tu môžete nechať ožiť vlastnú fantáziu (áno, vieme, že vy ste si knihu prelistovali, či prečítali si onej úvodný popis, kým ste ju kúpili). Tu to nehrá rolu. Pozrite si obrázky a nechajte sa uniesť vlastným príbehom. Nakoniec stačí jednoducho povedať: „Uvidíme, poďme si to teda prečítať, zistíme, kto z nás mal pravdu.“
  • Znázorňujte si príbehy, hrajte ich. Zahrajte sa na domácnosť, na doktora, na obchod a pod. Oblečte sa do oblečenia a hrajte svoju rolu.
  • Čítajte príbehy, ktoré je jednoduchšie pochopiť. Pomôžte Vášmu dieťaťu uhádnuť, čo sa bude ďalej v príbehu diať. Zahrajte si tento príbeh alebo ho zahrajte s maňuškami. Nechajte Vaše dieťa nakresliť scénu z príbehu. Podobné môžete urobiť aj s rozprávkou v televízore. Pýtajte sa otázky ako? kto? prečo? čo? kde? týkajúce sa príbehu.
  • Skôr ako začnete niektorú stranu čítať, skúste si podľa obrázkov povedať, čo sa v príbehu asi bude diať. Dej čítaného dopĺňajte o rôzne otázky (napr. Páčia sa ti šaty princezny? Myslíš, že urobil správne rozhodnutie? Pamätáš si aké postavy v príbehu vystupovali? Ktorá postava sa ti najviac páčila? atď.)
  • Hrajte hry ako napr. „Hádaj čo vidím?“ Vyberte si z okolia vec, ktorú Vaše dieťa má uhádnuť. Nechajte ho popisovať veci okolo Vás, kým nepríde na tú Vašu. Striedajte sa.
  • Čítanie využívajte vrámci rôznych domácich prác. Prečítajte dieťaťu recept a spoločne si upečte koláč, prečítajte mu v obchode zoznam čo treba kúpiť, spoločne rozmýšľajte čo ste ešte nevložili do košíka, prečítajte mu návod na použitie a spoločne rozmýšľajte ako má prístroj fungovať, a pod.
  • Dávajte Vášmu dieťaťu spočiatku jednoduché inštrukcie, neskôr prejdite na viacnásobným zložitejším inštrukciám. „Zober si kabátik a obleč si ho.“
  • Hrajte stolové hry -pomôžte Vášmu dieťaťu pochopiť ako fungujú pravidlá hry.

„Rozprávky sprevádzajú činnosti, ktoré umožnia dieťaťu osvojiť si základné poznatky vhodné pre zdokonaľovanie jeho rečových schopností a celkový rozvoj jeho osobnosti. Opakovaným čítaním obľúbených rozprávok sa zábavnou formou bude učiť porozumieť takým pojmom, ako je veľkosť, rýchlosť, priestorová orientácia, farba a ďalšie.„ (z knihy Rozprávky pre múdre hlávky – Učíme sa s rozprávkou)

Vypracovala: Mgr. Nikola Stroková, Špeciálna pedagogička SCŠPP, Martin

Inšpirované knihou Rozprávky pre múdre hlávky –učíme sa s rozprávkou, 1997, ISBN 80-7146-480-5.

Ďalšie zdroje:
https://www.logoportal.org/
https://eduworld.sk/