Nástup do školy 2021

Ako vybaviť „odklad“ alebo predčasné zaškolenie?

S účinnosťou od 1. septembra 2021 je pre každé dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2021, predprimárne vzdelávanie povinné. Je povinné aj pre deti so zdravotným znevýhodnením!

Deti s ťažkým zdravotným znevýhodnením môžu byť oslobodené od vzdelávania alebo mať individuálne predprimárne vzdelávanie – je však potrebné aj vyjadrenie centra špeciálno-pedagogického poradenstva!

V našom centre poskytujeme odborné vyšetrenia a vyjadrenia:
(aj pre deti so zdravotným znevýhodnením)

Pre povinné predprimárne vzdelávanie

povinné pre všetky deti, ktoré k 31.08.2021 dosiahnu vek 5 rokov

Pre pokračovanie v povinnom predprimárnom vzdelávaní

odklad školskej dochádzky

K zaškoleniu

pred nástupom do 1. ročníka

K predčasnému zaškoleniu

ak ešte nedosiahlo 6 rokov veku

Ako vybaviť „odklad“ do školy?

Ako prvý krok potrebujete získať stanovisko od zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

1. Požiadajte riaditeľku MŠ o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania

  • je potrebná písomná žiadosť, označená ako „Žiadosť o pokračovanie v plnení povinného predprimárneho vzdelávania“, ktorú adresujeme riaditeľke MŠ

2. Priložte potrebné dokumenty

  • písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
  • písomný súhlas pediatra
  • informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

Aj keď sa rozhodnete dať dieťaťu „odklad“ do školy, je potrebné sa s ním dostaviť na zápis do prvého ročníka ZŠ

Ak dieťa ani po pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ nedosiahlo školskú spôsobilosť, začne plniť povinnú školskú dochádzku v ZŠ, najneskôr 1. Septembra, ktorú nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo 7 rok veku.

Ak by sa teda u dieťaťa, ktoré chodí do školy a plní si povinnú školskú dochádzku zistilo, že nezvláda nároky, ktoré sú na neho v ZŠ kladené, bude sa postupovať nasledovne:

  •   ak sa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa alebo žiaka prejavia po jeho prijatí do školy a dieťa alebo žiak ďalej navštevuje školu, do ktorej bol prijatý, jeho vzdelávanie ako vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa mu zabezpečuje po predložení písomnej žiadosti o zmenu formy vzdelávania a ďalšej dokumentácie (podľa § 11 ods. 9 písm.) riaditeľovi školy; (pozn. návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole, v základnej škole, v strednej škole a v špeciálnej škole,). Ak ide o maloleté dieťa alebo žiaka, písomnú žiadosť s ďalšou dokumentáciou (podľa § 11 ods. 9 písm.) predkladá jeho zákonný zástupca.(§108 školského zákona).

V prípade otázok sa neváhajte na nás obrátiť. Sme Vám k dispozícii

Pracovisko Žilina
+421 944 028 727

Pracovisko Martin
+421 948 833 430

Pracovisko Rajec
+421 908 145 622