Dysgrafia – Viete čo to je? + Pracovný zošit abeceda

Pojem označuje špecifickú poruchu písania, ktorá sa prejavuje celkovou výraznou neúhľadnosťou písma, jeho tvarom, rozdielnou výškou a kolísajúcim sklonom. Nie je spojená so schopnosťou čítať. Rovnako dysgrafiu nespôsobuje ani nízka úroveň mentálnych schopností, problémy so zrakom, či nevhodný spôsob výučby. Podkladom tejto poruchy býva veľmi často porucha motoriky, jemnej, hrubej alebo ich kombináciou. Už od predškolského veku je dobré venovať sa rozvoju jemno – motorických zručností dieťaťa. Vhodnými činnosťami sú: modelovanie z plastelíny, strihania lepenie, maľovanie prstami, maľovanie štetcom a samozrejme cvičenia na uvoľnenie zápästí.

Pri dysgrafii sa objavujú chyby v interpunkcii, či vynechávanie písmen. Rukopis býva značne neúhľadný, písanie je pomalé. Pri snahe o rýchle tempo je písmo ešte viac nečitateľné a žiak sa dostáva do stresu.

Typickými znakmi dysgrafického písma sú:

problémy s osvojením si, zapamätaním a vybavovaním grafém

nesprávne tvary písmen a nesprávny sklon písma;

písmo je kŕčovité, so znakmi tremoru;

zrkadlové písanie písmen a číslic;

problémy s udržaním písma na riadku;

občas býva problém s dodržiavaním správneho rozostupu medzi písmenami/slovami

zámena niektorých písmen.

môžu sa vyskytovať pravopisné chyby;

a ďalšie…

Ešte aj dnes sa nájdu učitelia či rodičia/učitelia, ktorí dysgrafiu nepovažujú za poruchu učenia. Predstavte si ale dieťa, žiaka či študenta, ktorý nedokáže ovplyvniť to, aký je jeho písomný prejav. Učitelia často naliehajú na žiakov aj rodičov, aby písanie precvičovali doma. Neuvedomujú si, ako psychycky trápia žiaka, ktorý s tým ale nevie nič spraviť. Dieťa píše čitateľnejšie len vtedy, keď píše veľmi pomaly, a teda venuje písaniu veľmi dlhý čas. Písanie je potom pre dysgrafika príliš únavné a vyčerpávajúce. K písaniu môže získať až odpor, alebo ho časom úplne odmietať.

Nezávisle od toho akú stratégiu žiaci používajú, samotná fyzická – motorická aktivita pri písaní, sa nestáva automatickou, ale vyžaduje zvýšené úsilie a námahu dieťaťa, čo môže negatívne ovplyvňovať schopnosť myslieť a súčasne s tým aj písať. Tu nastáva problém, že deti si v niektorých prípadoch nepamätajú obsah toho, čo napísali.

Dieťa sa v prvých mesiacoch školskej dochádzky učí písať jednotlivé písmená, napriek tomu väčšina vzdelávania vyžaduje schopnosť myslieť a písať v tom istom čase. V podstate platí nepísané pravidlo , že čím viac je dieťa inteligentné a verbálne zdatné, tým viac býva označované a „obviňované“ z lenivosti, a často počúva vety typu: „Mohlo by ti to ísť lepšie, keby si sa viac snažil!“, „Mohol by si mať lepšie výsledky, keby si sa tomu viacej venoval!“.

Niektorým žiakom vyhovuje tlačená forma písma, ktorá býva lepšie čitateľná. Na našej stránke nájdete pracovné listy – Pracovný zošit – abeceda – na trénovanie tlačenej formy písania celej abecedy. Zošit je určený pre všetkých rodičov a žiakov, ktorí vnímajú potrebu pomoci.

 

Spracovala: Mgr. Marianna Hurná, špeciálna pedagogička
Zdroj: internet (www.avare.sk), verejne dostupná literatúra.
Viac informácii: http://cpppap.szm.com/materialy/DYSGRAFIA.pdf

Pracovný zošit – abeceda

Niektorým žiakom vyhovuje tlačená forma písma, ktorá býva lepšie čitateľná. Prinášame vám pracovné listy na trénovanie tlačenej formy písania celej abecedy. Zošit je určený pre všetkých rodičov a žiakov, ktorí vnímajú potrebu pomoci.