BYSTRUŠKY

POČET STRETNUTÍ: 3 stretnutia

VEK: 3-5 rokov

CIEĽ: hravou formou stimulovať oromotoriku (koordináciu artikulačných orgánov), slovnú zásobu, gramatiku. Zameriame sa na posilnenie percepčných schopností, matematických predstáv, precvičovanie grafomotoriky, fonematického uvedomovania, silných a slabých stránok u detí.

CENA: 3 eurá/dieťa – 1 stretnutie

Objednajte Vaše dieťa na vyšetrenie

V prípade záujmu o vyšetrenie alebo konzultáciu vyplňte online žiadosť a budeme Vás kontaktovať.