Logopedická terapia

Výhody terapie

V rámci logopedickej intervencie pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou je dosiahnuť, pokiaľ možno plynulý, rytmický a artikulačne správny rečový prejav. Samozrejmosťou v logopedickej intervencii je  odborná spolupráca s našimi kolegyňami psychologičkami a špeciálnymi pedagogičkami v centre.  Zameriavame sa na rôzne oblasti v závislosti od problému a veku dieťaťa. Cvičíme rytmus, hrubú a jemnú motoriku, motoriku hovoridiel, sleduje poruchy artikulačných orgánov, chyby výslovnosti, ťažkosti plynulosti reči, problémy s vytváraním dlhších rečových celkov. V školskom veku sa sústredíme aj na fonematickú (zvukovú), gramatickú ako aj lexikálnu oblasť reči. Sledujeme a rozvíjame tak aktívnu ako aj pasívnu slovnú zásobu dieťaťa.

Postupy terapie

Stretnutia prebiehajú najčastejšie raz za týždeň, v trvaní 30 – 45minút po dohode s odborníkom. Každé terapeutické sedenie vychádza z individuálneho plánu terapie, je potrebné ho prispôsobiť konkrétnemu dieťaťu v postupe, vo výbere pomôcok, v usporiadaní jednotlivých cvičení. Pri našej práci sa snažíme znížiť sa na úroveň dieťaťa a priblížiť sa mu natoľko, aby sme lepšie pochopili jeho ťažkosti a potreby. Poskytujeme poradenstvo rodičom v oblasti komunikačných stratégií zameraných na budovanie detskej reči.

Keď má dieťa radosť a potešenie z logopédie, cvičenia nevníma ako prácu, dokáže vložiť do času stráveného s nami všetku svoju energiu. Takéto sedenie je aj pre nás obohacujúcim zážitkom, vytvára sa medzi nami vzťah dobrých komunikačných partnerov nezáležiac od toho na akej úrovni vývinu reči sa dieťa nachádza. Nevyhnutnou podmienkou pre plnenie našich cieľov je obojstranný vzťah s rodičmi založený na spolupráci, dôvere a vzájomnom rešpekte. Dosiahnutie stanoveného cieľa si vyžaduje trpezlivosť, dôslednosť a najmä pravidelnosť.

Objednajte Vaše dieťa na vyšetrenie

V prípade záujmu o vyšetrenie alebo konzultáciu vyplňte online žiadosť a budeme Vás kontaktovať.