Má Vaše dieťa Vývinovú Jazykovú Poruchu?

Čo je to vývinová jazyková porucha (VJP)?

Ide o poruchu, kedy má dieťa problém rozumieť hovorenej reči a/alebo vyjadrovať sa rečou v porovnaní s rovesníkmi, pričom v ostatných oblastiach vývinu neprejavuje žiadne zaostávanie a pre vývin reči má normálne podmienky.

Ako sa VJP prejavuje?

narušené sluchové vnímanie krátkych podnetov

nedostatky v krátkodobej pamäti

ťažkosti pri tvorbe a opakovaní zložitejších slov a viet

vynechávanie slov vo vetách

problémy pri učení sa nových slov a osvojovaní si gramatiky

Ako často sa vyskytuje?

Vyskytuje sa v 3 – 10% školskej populácie. U chlapcov je výskyt 3 – 4 násobne vyšší.

Kto Vám môže pomôcť diagnostikovať vaše dieťa?

Psychológ, foniater, detský neurológ alebo logopéd.

Čo sa pri vyšetrení hodnotí?

Neverbálne prejavy (gestá), motivácia ku komunikácii, porozumenie reči, pamäť a pozornosť, verbálne prejavy (výslovnosť, tvorba viet, gramatická správnosť vety), pohybové schopnosti (motorika) a emočný vývin. V školskom veku sa pridáva aj hodnotenie čítania, písania a pravopisu.

Aké sú možnosti liečby?

Po diagnostike nasleduje logopedická terapia, ktorá prebieha formou hry a bežných aktivít. V rannom veku dieťaťa (0-3) logopéd naučí rodičov používať súbor komunikačných techník, ktoré uľahčujú osvojenie reči a pravidiel komunikácie. Deti sa ich následne učia s pomocou svojich rodičov. V predškolskom veku je už liečba viac špecifická vzhľadom na jazykové schopnosti dieťaťa. Možnosťou sú individuálna alebo skupinová terapia.

Čo máte ako rodičia očakávať do budúcnosti?

Každé dieťa s problémom v oblasti vývinu reči je potenciálnym kandidátom na špecifickú poruchu učenia (dyslexia, dysgrafia), a preto je potrebné aj napriek odstráneniu všetkých príznakov v predškolskom veku dieťa naďalej sledovať logopédom po nástupe do školy, aby sa vylúčil tzv. efekt zdanlivého vyliečenia.

 

Vypracovala: Mgr. Viktória Matysová logopedička SCŠPP